Algemene Voorwaarden Rijschool 4 Expats 2

Algemeen bepalingen

De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken:

 • De leerling krijgt praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) voldoet.
 • Het rijexamen wordt door de rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat u de examenkosten heeft betaald.
 • De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin rijles wordt gegeven. In geval van overmacht kan het echter voorkomen dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto.
 • De rijles wordt volledig benut voor de leerling.
 • De rijschool heeft een bedrijfsverzekering afgesloten voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van de cursist aansprakelijk kan worden gesteld.
 • Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur, een ongeval of weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende instructeur ingezet.

 Verplichtingen van de leerling 

 De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:

 • Om lessen te volgen moet de leerling minimaal 16,5 jaar zijn. Tevens dient de leerling tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.
 • De leerling staat klaar op de afgesproken tijd en plaats. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur maximaal 10 minuten op de afgesproken plaats. Indien de leerling na die 10 minuten niet gearriveerd is, heeft de rijschool het recht om de volledige les in rekening te brengen.
 • De leerling mag een rijles 24 uur van tevoren afzeggen of verschuiven. Indien dit niet is gebeurd, dan heeft de rijschool het recht om de volledige les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.
 • Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht, mits er een dringende reden aanwezig is. Onder dringend wordt verstaan: het overlijden van een naaste familie, begrafenis of bijvoorbeeld spoedopname in het ziekenhuis. Ziek zijn is geen dringende reden.
 • De leerling dient alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
 • Bij een tussentijdse toets en bij het rijexamen moet de leerling een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.
 • De leerling verstrekt van tevoren alle noodzakelijke informatie naar waarheid aan de rijschool over zijn/haar medische en/of psychische toestand, medicijn inname, alcohol en/of drugsgebruik.
 • Indien de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in artikel 13 vermeld staat, heeft de rijschool het recht de lessen per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
 • Bij schade ontstaan als gevolg van de in artikel 13 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:

 • Voor de proefles ontvangt de leerling een factuur die voor de aanvang proefles voldaan moet worden.
 • Bij een lespakket ontvangt de leerling voor de eerste les een factuur die per bank of contant binnen 5 dagen voldaan moet worden. De overige diensten van het pakket betaald de leerling vooraf.

 Indien het toch voorkomt dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

 • Indien er een achterstand in de betaling ontstaat, krijgt de leerling in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Wordt dit echter ook achterwege gelaten, dan ontvangt de leerling na de mondelinge waarschuwing een factuur van de achterstand.
 • Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, dan kan de rijschool een incassobureau inschakelen. De kosten die hierdoor ontstaan draagt de leerling zelf.
 • Indien de leerling een overeenkomst in de vorm van een pakket is aangegaan en het totaalbedrag is voldaan, dan ontvangt de leerling het verschil terug als de leerling eerder stopt met rijlessen.

 Rij(her)examen

 • Het rijexamen wordt geboekt pas als de leerling daarvoor klaar is. Indien de leerling het rijexamenadvies van de rijinstructeur niet wil volgen, mag hij/zij het contract ontbinden.
 • Als de leerling niet of te laat op het rijexamen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, worden de kosten voor een nieuw rijexamen door de leerling zelf gedragen. Het rijexamen komt te vervallen.
 • Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, denk bijvoorbeeld aan ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen.

 Beëindigen van het lespakket:

 • De rijschool heeft het recht om alle vormen van lespakketten en overeenkomsten te doen ontbinden als:
  • de rijschool het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 13);
  • de rijschool het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de opleiding;
  • de leerling is niet eens met het advies van rijschool voor het examendatum.

Indien een lespakket of overeenkomst wordt beëindigd als gevolg van artikel 24.a zal er geen restitutie van lesgelden plaatsvinden.

Aanvullende afspraken

 • De rijschool kan, indien nodig, aanvullende afspraken met de leerling maken. Deze afspraken zullen niets afdoen aan de geldigheid van deze algemene voorwaarden.

 Vrijwaring

Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:

 • De rijschool kan de leerling in beginsel niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico.
 • Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk dan wel roekeloos misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
 • Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed te zijn van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als na een aanrijding blijkt dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
 • Het is verboden om medicijnen te nemen die tijdens de rijles de rijvaardigheid kan beïnvloeden. Indien dit wel wordt gedaan, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Neem altijd tijdig contact met de rijschool op, als dergelijke medicijnen gebruikt worden.
 • Indien de leerling een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft, zal hij/zij dit van tevoren moeten aangeven aan de rijinstructeur. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets heeft gereden en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Indien de leerling niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele (financiële) gevolgen, zoals boetes en/of schade die is veroorzaakt aan derden.