Algemene voorwaarden Rijschool 4 Expats 2

 

Artikel 1 Algemeen
De rijschool dient zich te houden aan de volgende afspraken:

1.1 De leerling krijgt praktijkles van een rijinstructeur die aan de eisen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM) voldoet.

1.2 De rijles wordt volledig benut voor de leerling.

1.3 De rijschool heeft een bedrijfsverzekering afgesloten voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van de cursist aansprakelijk kan worden gesteld.

1.4 Indien de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de instructeur, een ongeval of weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de leerling hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.

 

Artikel 2 Verplichtingen van de leerling 

De leerling dient zich te houden aan de volgende afspraken:

2.1 Om lessen te volgen moet de leerling minimaal 16,5 jaar zijn. Ook dient de leerling tijdens de lessen altijd een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.

2.2 De leerling staat klaar op de afgesproken tijd en plaats. Is de leerling iets te laat, dan wacht de instructeur maximaal 10 minuten op de afgesproken plaats. Als de leerling na die 10 minuten niet gearriveerd is, heeft de rijschool het recht om de volledige les in rekening te brengen.

2.3 De leerling mag een rijles 48 uur van tevoren afzeggen of verschuiven. Als dit niet wordt gedaan, heeft de rijschool het recht om de volledige les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd. 

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht, als er een dringende reden aanwezig is. Onder dringend wordt verstaan: het overlijden van een naaste familie, begrafenis of bijvoorbeeld spoedopname in het ziekenhuis.

2.5 Bij een tussentijdse toets en bij het rijexamen moet de leerling een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen.

2.6 De leerling verstrekt van tevoren alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en/of psychische toestand, medicijn inname, alcohol en/of drugsgebruik naar waarheid aan de rijschool.

2.7 Als de leerling iets verzwijgt uit hetgeen in artikel 2.6 vermeld staat, heeft de rijschool het recht de lessen per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.

2.8 Bij schade ontstaan als gevolg van de in artikel 2.6 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de leerling.

 

Artikel 3 Betaling
Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:

3.1 Van de intake of les ontvangt de leerling vooraf een factuur die per bank of contant binnen 5 dagen voldaan moet worden.

3.2 Bij een lespakket ontvangt de leerling na de eerste les een factuur die per bank of contant binnen 5 dagen voldaan moet worden. De overige diensten van het pakket betaald de leerling vooraf. Wel is er de mogelijkheid het lespakket in één of twee termijnen te betalen.

3.3 Komt het toch voor dat de leerling niet tijdig betaalt, dan hanteert de rijschool de volgende procedure:

a. Als er een achterstand in de betaling ontstaat, krijgt de leerling in eerste instantie een mondelinge waarschuwing. Wordt dit echter ook achterwege gelaten, ontvangt de leerling na de mondelinge waarschuwing een factuur van de achterstand.
b. De rijschool heeft het recht het bedrag van de achterstand te verhogen met een minimum van €20,- aan administratiekosten. Bovendien heeft de rijschool de recht rente te gaan vragen over het verschuldigde bedrag, nadat er 7 dagen zijn verstreken na de factuurdatum. Deze rente bedraagt de wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis.

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, dan kan de rijschool een incassobureau inschakelen. De kosten die hierdoor ontstaan draagt de leerling zelf.

3.5 Indien de leerling een overeenkomst in de vorm van een pakket is aangegaan en het totaalbedrag is voldaan is de rijschool gerechtigd, als de leerling eerder stopt met lessen dan het aantal lessen uit het pakket, de pakketprijs om te zetten naar de prijs van losse lessen.

3.6 De leerling zal dan bij verrekening van het saldo de losse lesprijs berekend krijgen. Bij slagen binnen het aantal lessen blijft de pakketprijs behouden. De leerling zal dan bij verrekening van het saldo de pakketprijs berekend krijgen.

 

Artikel 4 Rij(her)examen

4.1 Als de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen worden, worden de kosten voor een nieuw rijexamen door de leerling zelf gedragen. Het examen komt te vervallen.

4.2 Mocht het rijexamen niet doorgaan wegens slecht weer, denk bijvoorbeeld aan ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het nieuwe examen niet zelf te betalen.

Artikel 5 Beëindigen van het lespakket

De rijschool heeft het recht om alle vormen van lespakketten en overeenkomsten te doen ontbinden als:

  1. De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en of onjuiste informatie heeft gegeven aan de rijschool (zie artikel 2.6)
  2. De rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de opleiding

Artikel 6 Aanvullende afspraken

De rijschool kan, indien het nodig is, aanvullende afspraken met de leerling maken. Echter, deze algemene voorwaarden zullen op al onze lespakketten en overeenkomsten van kracht zijn.

Artikel 7 Vrijwaring

Als de leerling tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt en of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
a. De rijschool kan de leerling normaal gesproken niet aansprakelijk stellen voor boetes en schade veroorzaakt aan derden. De rijschool draagt zelf het risico.
b. Als de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld.
c. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden te zijn. Als na een aanrijding blijkt dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld.
d. Het is verboden om medicijnen te nemen die tijdens de rijles de rijvaardigheid kan beïnvloeden. Indien dit wel wordt gedaan, kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Neem altijd tijdig contact met de rijschool op, als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

e. Indien de leerling een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft, zal hij/zij dit van tevoren moeten aangeven aan de rijinstructeur. Dit kan bijvoorbeeld verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom) fiets heeft gereden en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in zo’n geval ook geen lesauto besturen. Indien de leerling niet de waarheid heeft verteld en tóch rijlessen neemt, dan kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele (financiële) gevolgen, zoals boetes en/of schade die is veroorzaakt aan derden